Euro+ paket omogućava korisnicima neograničen broj korišćenja asistencija na teritoriji Evrope (izuzev Srbije).

Asistencija je sledećeg sadržaja:

Pomoć na putu u inostranstvu, za vozila do 3,0 t ukupne težine – privatni putnički automobili, izuzev taxija, kombija, kamiona i teretnih vozilaLIMIT
1.    Asistencija povratka vozila Korisnika usluge za Republiku Srbiju do adrese Korisnika usluge navedene u Ugovoru ili prijavljene prilikom aktivacije Paketa1.000,00 €

Korisnik usluge unutar limita za povratak vozila za Republiku Srbiju do adrese Korisnika usluge, može da iskoristi i usluge:

  • prevoza svih putnika koji su se zatekli u vozilu u trenutku kvara ili saobraćajne nezgode, i to od mesta kvara ili saobraćajne nezgode do destinacije koja Korisniku usluge u tom trenutku odgovara (do servisa u koji se prevozi vozilo ili do hotelskog smeštaja) i/ili
  • hotelskog smeštaja svih putnika koji su se zatekli u vozilu u trenutku kvara ili saobraćajne nezgode, u hotelu sa maksimalno 3***, maksimalno 2 noćenja, sa pokrićem troškova do 50 (slovima: pedeset) eura po osobi za jedno noćenje i to na način da se limit za povratak vozila za Republiku Srbiju, smanjuje za vrednost iskorišćenih usluga, prema cenovniku lokalnog pružaoca usluge.

Kao i naredne usluge:

  • Popust od 20% za dalje prevoze (neograničen broj slučaja),
  • Popust za uslugu rent a car-a 10%,
  • Program lojalnosti.


Euro+ važi za celu Evropu, osim za Srbiju.

USLOVI POMOĆI NA PUTU ZA EURO PLUS PAKET – ATLAS SERVIS

Član 1. Ovim uslovima (u daljem tekstu: Uslovi) utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga pomoći na putu za fizička i pravna lica (u daljem tekstu: Korisnik usluge) čiji je pružalac privredno društvo „Atlas Servis“ d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: Atlas Servis). Usluge pomoći na putu dobija Korisnik usluge koji je zaključio Ugovor o usluzi pomoći na putu (u daljem tekstu: Ugovor) ili je paket pomoći na putu aktivirao preko aktivacionog koda (u daljem tekstu: Paket) pozivanjem broja telefona +381(0)69/66-77- 66. Korisnik usluge koji je dobio Ugovor ne dobija aktivacioni kod i ne treba da ga aktivira, već Ugovor počinje da važi, kao što je definisano u čl. 2 ovih Uslova. Kupovinom paketa i aktiviranjem aktivacionog koda aktivira se Euro Plus paket pomoći na putu (u daljem tekstu: Paket) koji se odnosi isključivo i samo na vozilo navedeno u Ugovoru ili prijavljeno prilikom aktiviranja Paketa, i ne može biti iskorišćen za bilo koje drugo vozilo, osim u skladu sa ovim Uslovima. Ukoliko je potpisnik Ugovora fizičko lice ili ako Paket aktivira fizičko lice, Korisnik usluge, u smislu ovih Uslova, je lice na koje Ugovor ili Paket glasi i članovi njegove najuže porodice (supružnik, roditelji i deca). Kada Ugovor glasi na pravno lice ili kada Paket aktivira pravno lice, Korisnik usluge, u smislu ovih Uslova, su svi zaposleni u tom pravnom licu, kojima je ono odobrilo korišćenje vozila, za koje ima važeći Ugovor ili aktivan Paket. Kada Ugovor glasi na pravno lice ili kada Paket aktivira pravno lice, koje se bavi rent a car-om, Korisnik usluge, u smislu ovih Uslova, su pored zaposlenih u tom pravnom licu i korisnici usluga tog pravnog lica, koji u momentu zahteva za uslugom pomoći na putu imaju uredno ovlašćenje za upravljanje vozilom, i koje ima važeći Ugovor ili aktivan Paket. Kada Ugovor glasi na lizing kuću ili kada je Paket aktiviran na lizing kuću, Korisnik usluge, u smislu ovih Uslova, su pored zaposlenih i fizička i pravna lica koja imaju ovlašćenje za korišćenje vozila izdato od strane lizing kuće. Ukoliko Ugovor ili Paket glasi na pravno lice, pravno lice koje pruža rent a car usluge ili lizing kuću, Atlas Servis ima pravo ali nema obavezu vršenja provere i utvrđivanje statusa tog fizičkog lica u pravnom licu, pravnom licu koje pruža rent a car usluge ili lizing kući, koje se obratilo Atlas Servisu sa zahtevom za uslugom pomoći na putu, po osnovu Ugovora ili Paketa i smatraće ga Korisnikom usluge. Uslovi su sastavni deo Ugovora i Paketa. Korisnik usluge potpisivanjem Ugovora potvrđuje da prihvata sve odredbe Uslova. Uslovi u Paketu su važeći bez pečata i potpisa Atlas Servisa, a Korisnik usluge aktivacijom Paketa na broj +381(0)69/66-77- 66 i dostavljanjem svih neophodnih podataka, prihvata sve odredbe Uslova pomoći na putu.

Član 2. Rok važenja Ugovora počinje po isteku 24-tog časa dana navedenog na Ugovoru kao početak važenja Ugovora. Rok važenja Paketa počinje nakon isteka 5 (slovima: pet) radnih dana od poziva Korisnika usluge na broj telefona +381(0)69/66-77-66, radi aktivacije Paketa preko aktivacionog koda i dostavljanja svih neophodnih podataka: ime i prezime Korisnika usluge, adresa stanovanja Korisnika usluge, broj telefona Korisnika usluge, marka i tip vozila, registarske oznake vozila, broj šasije vozila Korisnika usluge, broj kartice i aktivacioni kod, i opcionih podataka: datum rođenja Korisnika usluge, JMBG Korisnika usluge, e-mail Korisnika usluge, godište vozila i boja automobila. Ugovor traje do isteka 24-tog časa dana koji je naveden u Ugovoru (maksimalno 365/366 dana), a Paket traje do isteka 24-tog časa 365/366. dana od dana početka važenja Paketa. Korisnik usluge je dužan da u najkraćem roku od momenta kupovine izvrši aktivaciju Paketa. Korisnici usluge mogu da izvrše aktivaciju Paketa pomoći na putu, preko aktivacionog koda svakog radnog dana od 09:00 časova do 20:00 časova, osim subotom, nedeljom i državnim praznicima. Ukoliko Korisnik usluge ne dostavi sve neophodne podatke iz st. 1 ovog člana, Paket neće biti aktiviran i Korisnik usluge nema pravo na uslugu pomoći na putu. Tek nakon što Korisnik usluge dostavi sve neophodne podatke, Paket će se aktivirati prema st. 1 ovog člana. Korisnik usluge nema mogućnost da zaustavi važenje Ugovora ili Paketa i naknadno zahteva nastavak važenja preostalog perioda.

Član 3. Iznos cena usluge pomoći na putu je formiran prema važećem cenovniku Atlas Servisa u trenutku zaključenja Ugovora ili kupovine Paketa, a koji je javno dostupan na zvaničnoj internet stranici Atlas Servisa (www.atlas-servis.com).

Član 4. Korisnik usluge je dužan, da proveri podatke, navedene u Ugovoru i ukoliko uoči neispravnost, da u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 1 (slovima: jednog) dana od momenta preuzimanja Ugovora, pozove Call Centar Atlas Servisa na broj +381(0)69/667-667, kako bi prijavio promenu podataka. Nakon isteka roka od 24h, ukoliko Korisnik usluge zatraži uslugu pomoći na putu, Atlas Servis će se rukovoditi prema podacima koji se u tom momentu nalaze u bazi i u skladu sa tim Korisniku usluge pružiti uslugu pomoći na putu. Korisnik usluge je dužan prilikom aktivacije Paketa, dostaviti Atlas Servisu ispravne podatke. Međutim, Korisnik usluge nema pravo na promenu podataka navedenih u Ugovoru ili prijavljenih prilikom aktivacije Paketa, u trenutku upućivanja zahteva za uslugom pomoći na putu.

Član 5. Zaključenjem Ugovora ili aktiviranjem Paketa smatra se da Korisnik usluge garantuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da je vozilo koje je navedeno u Ugovoru ili za koje je aktivirao Paket, u trenutku zaključenja Ugovora, odnosno aktiviranja Paketa, u ispravnom i voznom stanju. Ukoliko se Korisnik usluge obrati Call Centru Atlas Servisa, sa zahtevom za uslugom pomoći na putu, znajući da se zahtev zasniva na neistinitim i/ili netačnim podacima ili da je vozilo bilo u kvaru pre zaključenja Ugovora ili aktivacije Paketa i želi da iskoristi uslugu pomoći na putu kao standardno šlepovanje, te na taj način obmane Atlas Servis, Ugovor, odnosno Paket će se smatrati jednostrano raskinutim usled krivice Korisnika usluge i Korisnik usluge gubi pravo da iskoristi uslugu pomoći na putu.

Član 6. Usluga pomoći na putu važi na teritoriji Evrope (izuzev Republiku Srbije) i to u sledećim zemljama: Republika Albanija, Kneževina Andora, Republika Austrija, Kraljevina Belgija, Republika Belorusija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Sveta Stolica (Vatikan), Republika Grčka, Kraljevina Danska, Republika Estonija, Republika Irska, Republika Island, Republika Italija, Republika Kipar, Republika Letonija, Republika Litvanija, Kneževina Lihtenštajn, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Republika Mađarska, Republika Makedonija, Republika Malta, Republika Moldavija, Kneževina Monako, Savezna Republika Nemačka, Kraljevina Norveška, Republika Poljska, Republika Portugalija, Republika Rumunija, evropski deo Ruske Federacije, Republika San Marino, Slovačka Republika, Republika Slovenija, evropski deo Republike Turske, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, Republika Ukrajina, Republika Finska, Republika Francuska, Kraljevina Holandija, Republika Hrvatska, Republika Crna Gora, Češka Republika, Švajcarska Konfederacija, Kraljevina Švedska i Kraljevina Španija.

Član 7. Pozivom CALL CENTRA Atlas Servisa na broj +381(0)69/667-667 u periodu od 08:00 časova do 22:00 časa Korisnik usluge može dobiti informacije o: – stanju na putevima na teritoriji Republike Srbije, – najboljim putnim pravcima do željene destinacije na teritoriji Republike Srbije, – proceni vozila kod kupovine i prodaje, – ceni putarina na teritoriji Republike Srbije i – ovlašćenim servisima vozila na teritoriji Republike Srbije.

Član 8. Zahtev za pomoći na putu podnosi se isključivo putem Call Centra Atlas Servisa, na broj +38169/667-667, svakog dana od 00:00 časova do 24:00 časova. U slučaju podnošenja zahteva za uslugom pomoći na putu Call Centar Atlas Servisa će izvršiti proveru podataka u bazi Korisnika usluge, kao i pravo na pružanje usluga pomoći na putu preko sledećih informacija koje će zatražiti od lica koje je uputilo zahtev: – Broj ugovora i/ili broj kartice, – Priroda kvara, – Precizna lokacija gde se desio kvar ili saobraćajna nezgoda, – Ime i prezime podnosioca zahteva, – Vozilo i registarske oznake, – Broj šasije vozila, – Broj putnika u vozilu. Nakon što Call Centar Atlas Servisa izvrši neophodne provere i utvrdi da Korisnik usluge ima važeći Ugovor ili Paket, pristupiće organizaciji usluge pomoći na putu. U trenutku upućivanja zahteva za uslugom pomoći na putu i u trenutku kada vozilo za pružanje usluge pomoći na putu dođe na lice mesta, Korisnik usluge mora biti pored neispravnog vozila, osim u slučaju teže saobraćajne nezgode, kada je Korisnik usluge hospitalizovan ili priveden od strane nadležnih organa. U tom slučaju, vozilo se može prevesti po zahtevu drugog lica iz člana 1. Uslova, a u skladu sa Uslovima, s tim da pružalac usluge prilikom utovara vozila mora da dobije ključeve vozila i svu neophodnu dokumentaciju vozila (saobraćajna dozvola, a u slučaju povratka vozila za Republiku Srbiju: policijski zapisnik, punomoć za prelazak granice ili u posebnim situacijama vozač koji ima ovlašćenje za upravljanje vozilom ili vlasnik vozila mora da prati svoje neispravno vozilo radi graničnih formalnosti itd.). Prilikom podnošenja zahteva od strane Korisnika usluge za uslugom pomoći na putu, Korisnik usluge mora da ima kod sebe overen Ugovor kako bi ostvario pravo na ualugu pomoći na putu. Ako je Korisnik usluge aktivirao Paket preko aktivacionog koda, prilikom podnođenja zahteva za uslugom pomoći na putu, Korisnik usluge mora da ima identifikacionu karticu, kako bi ostvario pravo na pružanje usluge pomoći na putu.

Član 9. Pozivom CALL CENTRA Atlas Servisa na broj +38169/667-667 i upućivanjem zahteva za uslugom pomoći na putu, Korisnik usluge pomoći na putu za vreme trajanja Ugovora ili Paketa ima pravo da u okviru jednog zahteva za uslugom pomoći na putu na teritoriji Evrope, iskoristi sledeću uslugu u okviru asistencije, u zavisnosti od njegove potrebe i ta usluga je dostupna Korisniku usluge svakog dana od 00:00 časova do 24:00 časova: Pomoć na putu u inostranstvu, za vozila do 3,0 t ukupne težine – privatni putnički automobili, izuzev taxija, kombija, kamiona i teretnih vozila LIMIT 1. asistencija povratka vozila Korisnika usluge za Republiku Srbiju do adrese Korisnika usluge navedene u Ugovoru ili prijavljene prilikom aktivacije Paketa 1.000,00 € Korisnik usluge ima pravo na neograničen asistencija iz stava 1. ovog člana, za vreme trajanja Ugovora ili Paketa. U okviru svakog zahteva za asistencijom, Korisnik usluge unutar limita za povratak vozila za Republiku Srbiju do adrese Korisnika usluge, može da iskoristi i usluge: – prevoza svih putnika koji su se zatekli u vozilu u trenutku kvara ili saobraćajne nezgode, i to od mesta kvara ili saobraćajne nezgode do destinacije koja Korisniku usluge u tom trenutku odgovara (do servisa u koji se prevozi vozilo ili do hotelskog smeštaja) i/ili – hotelskog smeštaja svih putnika koji su se zatekli u vozilu u trenutku kvara ili saobraćajne nezgode, u hotelu sa maksimalno 3***, maksimalno 2 noćenja, sa pokrićem troškova do 50 (slovima: pedeset) eura po osobi za jedno noćenje i to na način da se limit za povratak vozila za Republiku Srbiju, smanjuje za vrednost iskorišćenih usluga, prema cenovniku lokalnog pružaoca usluge. Korisnik usluge ima pravo da mu se vozilo preveze do servisa po njegovom zahtevu, a u slučaju da se kvar ne može otkloniti u tom servisu, Korisnik usluge u okviru preostalog limita (početni limit umanjen za troškove šlepovanja do servisa, kao i eventualni prevoz putnika i/ili hotelski smeštaj), ima pravo na povratak vozila za Republiku Srbiju. Ukoliko su troškovi povratka vozila za Republiku Srbiju veći od dozvoljenog limita, Korisnik usluge je obavezan da doplati razliku u ceni, odmah na licu mesta, po cenovniku lokalnog pružaoca usluge. Limit izražen u eurima predstavlja bruto iznos, sa uključenim svim pripadajućim porezima i naknadama. Asistencija se odnosi isključivo na vozilo navedeno u Ugovoru ili prijavljeno prilikom aktivacije Paketa. U slučaju da to vozilo, kojem je potrebna asistencija, ima priključno vozilo, Atlas Servis nema obavezu, ali ako je u mogućnosti daće ponudu Korisniku usluge za prevoz priključnog vozila, a ukoliko je Korisnik usluge prihvati, Korisnik usluge sam snosi sve troškove koji proisteknu u vezi sa šlepovanjem priključnog vozila, po cenovniku lokalnog pružaoca usluge i Korisnik usluge je dužan odmah na licu mesta da plati pružaocu usluge sve tako nastale troškove. Korisnik usluge nema pravo na uslugu pomoći na putu po osnovu Ugovora ili Paketa, a u skladu sa ovim Uslovima, ako je kvar uzrokovan nemarom vozača (zaključan auto i izgubljeni ili neispravni ključevi, ključevi zaključani u vozilu,…). Korisnik usluge sam snosi sve troškove ležarine vozila u servisu i dužan je da ih plati na licu mesta. U svakom novom slučaju, Korisnik usluge ima pravo na besplatni prevoz putnika koji su se zatekli u vozilu u trenutku kvara ili saobraćajne nezgode, putem vozila za pružanje usluge pomoći na putu, i to od mesta kvara ili saobraćajne nezgode do odredišta istovara vozila. Ukoliko je broj putnika veći od broja mesta u vozilu za pružanje usluge pomoći na putu, Korisnik usluge ima pravo na uslugu prevoza preostalog broja putnika o trošku Atlas Servisa i na način koji odredi Atlas Servis, od mesta kvara ili saobraćajne nezgode do odredišta istovara vozila, s tim da ukupan broj putnika u neispravnom vozilu ne može biti veći od dozvoljenog broja putnika za koje je vozilo registrovano. Ukoliko Korisnik usluge zahteva, Atlas Servis može organizovati o trošku Korisnika usluge uslugu prevoza putnika do destinacije po želji Korisnika usluge, po redovnom cenovniku lokalnog izvršioca usluge. Ukoliko se u vozilu zateknu kućni ljubimci, njihov prevoz se vrši u vozilu Korisnika usluge. Korisnik usluge nema pravo da kombinuje asistencije, kako bi imao manju doplatu u slučaju prekoračenja limita.

Član 10. Korisnik usluge stiče pravo na korišćenje usluge pomoći na putu samo ako ga nezgoda ili kvar zadese kao učesnika u saobraćaju. Prijava kvara ili saobraćajne nezgode putem Call Centra Atlas Servisa mora biti isključivo na dan kada je vozilo doživelo kvar ili saobraćajnu nezgodu. U suprotnom, neće se smatrati da je vozilo doživelo kvar ili saobraćaju nezgodu i Korisnik usluge neće imati pravo na uslugu pomoći na putu, već jedino na standardni prevoz vozila u skladu sa važećim cenovnikom Atlas Servisa. Ukoliko Korisnik usluge samostalno organizuje prevoz vozila koje je doživelo kvar ili saobraćajnu nezgodu do servisa za popravku vozila, dužan je da o tome odmah obavesti Call Centra Atlas Servisa, kako bi mogao da ostvari pravo na uslugu prevoza vozila do adrese Korisnika usluge navedene u Ugovoru ili prilikom aktiviranja Paketa, u slučaju da kvar ili posledice saobraćajne nezgode nije moguće otkloniti u tom servisu za popravku vozila. U suprotnom, Korisnik usluge neće imati pravo na ovu uslugu. Ukoliko, prilikom prijave kvara ili saobraćajne nezgode, agent u Call Centru Atlas Servisa posumnja da Korisnik usluge ima nameru da zloupotrebi pravo na uslugu pomoći na putu, odnosno da uslugu pomoći na putu iskoristi kao standardni prevoz vozila (npr. Korisnika usluge kvar ili saobraćajna nezgoda nije zadesila u toku vožnje kao učesnika u saobraćaju, već vozilo stoji pokvareno u servisu, garaži, na parkingu, vozilo je pokvareno više sati itd.), Atlas Servis ima diskreciono pravo da Korisniku usluge ne pruži uslugu pomoći na putu i/ili da jednostrano raskine Ugovor na štetu Korisnika usluge. U slučaju da Korisnik usluge da neistinite ili netačne informacije prilikom podnošenja zahteva za uslugom pomoći putem Call Centra Atlas Servisa, Ugovor se automatski smatra raskinutim na štetu Korisnika usluge, uz pravo Atlas Servisa na naknadu prouzrokovane štete od strane Korisnika usluge. Radi izbegavanja svake sumnje, u slučaju prethodna dva stava, ukoliko je vozilo za pružanje usluge pomoći na putu izašlo na lice mesta radi utvrđivanja činjeničnog stanja, smatraće se da je usluga pomoći na putu izvršena.

Član 11. Ako se vozilo koje je predmet usluge pomoći na putu nalazi na javnom ili privatnom parkingu ili garaži koja zbog svoje konstrukcije onemogućava pristup vozilu koje pruža uslugu pomoći na putu ili je za utovar i istovar vozila koje je predmet usluge pomoći na putu, potrebno specijalizovano vozilo (npr. vozilo je blokirano, potrebno mu izvlačenje iz jarka, itd.), tada Korisnik usluge ima mogućnost ili da samostalno organizuje izvlačenje vozila iz garaže ili njegov utovar i istovar ili da to učini uz organizacionu pomoć Atlas Servisa o trošku Korisnika usluge po redovnom cenovniku pružaoca te usluge. Tek nakon što vozilo, koje je predmet usluge pomoći na putu, bude na mestu koje omogućava da se izvrši pomenuta usluga, počinje obaveza Atlas Servisa da pruži uslugu pomoći na putu, u skladu sa Uslovima.

Član 12. Ukoliko vozilo koje je doživelo kvar ili saobraćajnu nezgodu, nije registrovano, nije bilo predmet tehničkog pregleda ili nema obavezno osiguranje, usled čega ono po zakonu ne može biti učesnik u saobraćaju i takvo vozilo ne može biti predmet usluge pomoći na putu. Korisnik usluge ne može da zaključi Ugovor ili aktivira Paket za vozilo iz st.1 ovog člana, a ukoliko ono postane takvo tokom trajanja Ugovora ili Paketa, Ugovor ili Paket se automatski smatraju raskinutim na štetu Korisnika usluge.

Član 13. Usluga pomoći na putu se odnosi isključivo na putnička i laka teretna vozila koja ne prelaze ukupnu težinu od 3,0 (slovima: tri i 00/100) tone bruto. Od pružanja ove usluge pomoći na putu izuzeta su sva kombi vozila, kamioni i vozila javnog prevoza.

Član 14. Usluga pomoći na putu važi isključivo na auto-putu, magistralnom putu, regionalnim putevima namenjenim za saobraćaj motornih vozila (asfaltni, betonski put), a ne važi na makadamu i zemljanim putevima.

Član 15. Ukoliko Korisnik usluge ne ispoštuje postupak za ostvarivanje usluge pomoći na putu i samostalno (bez pozivanja Call Centra Atlas Servisa), o svom trošku, organizuje bilo koju od usluga iz čl. 9 ovih Uslova, Korisnik usluge nema pravo da zatraži od Atlas Servisa refundaciju tako nastalih troškova.

Član 16. Atlas Servis je obavezan da na lice mesta dođe u najkraćem mogućem roku od momenta prijave kvara ili saobraćajne nezgode putem Call Centra, izuzev u slučajevima više sile, o čemu će Korisnik usluge biti obavešten putem Call Centra Atlas Servisa.

Član 17. U slučaju više sile (npr. ratovi, pobune, demonstracije, jonizirajuće zračenje ili radioaktivno zagađenje od nuklearnog goriva ili druga štetna dejstva nuklearnih postrojenja itd.), Atlas Servis neće snositi bilo kakvu odgovornost zbog neodgovarajućeg vršenja ili nevršenja usluge pomoći na putu.

Član 18. Atlas Servis neće biti obavezan da izvrši uslugu pomoći na putu niti će snositi zbog toga bilo kakvu odgovornost u sledećim slučajevima: – vozilo koje je predmet usluge pomoći na putu je učesnik automobilske trke, reli vožnje, testova brzine i izdržljivosti ili drugih vrsta treninga i slično; – vozilo koje je predmet usluge pomoći na putu se pokvarilo ili uzrokovalo saobraćajnu nezgodu namernim kršenjem ili namernim nepoštovanjem zakona ili usled aktivnosti koje lokalne vlasti nisu odobrile; – šteta ili povreda izazvane namernom greškom vozača, krađom, pokušajem krađe ili razbijanje stakla; – u slučaju da je Korisnik, kao vozač vozila koje je predmet usluge pomoći na putu, pod dejstvom alkohola, droge i/ili drugih opojnih sredstava.

Član 19. Ako agent u Call Centru prilikom prijema poziva od strane Korisnika usluge proceni da je Korisnik usluge, koji zahteva da mu se pruži usluga pomoći na putu pod dejstvom alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava, agent će na lice mesta poslat vozilo za pružanje usluge pomoći na putu i policiju, kako bi se utvrdilo činjenično stanje. Ukoliko se utvrdi da Korisnik usluge nije pod uticajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava, Atlas Servis je dužan da pruži uslugu pomoći na putu neodložno i u najkraćem mogućem roku. U suprotnom, usluga pomoći na putu neće biti izvršena, niti će Atlas Servis snositi bilo kakve troškove ili sankcije za nepružanje usluge. Ako je prilikom pružanja usluge pomoći na putu Korisnik usluge agresivan i neprijatan, vozač vozila za pružanje usluge pomoći na putu ima pravo da zbog svoje bezbednosti i sigurnosti, kao i zaštite dobara, napusti lice mesta i prekine uslugu pružanja pomoći na putu, bez ikakvih konsultacija, uz obaveštavanje Call Centra Atlas Servisa o takvom događaju, a usluga pomoći na putu će se smatrati izvršenom.

Član 20. Dostavljajući svoje lične podatke, Korisnik usluge prihvata da se isti obrađuju u svrhu izrade Ugovora ili aktiviranja Paketa i korišćenja prava na uslugu koja proističe iz Ugovora ili Paketa, kao i informisanja o ponudama i ostvarivanja svih benefita od strane Atlas Servisa i njegovih saradnika. Korisnik usluge je upoznat da se u slučaju nedozvoljene obrade može obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koji u skladu sa svojim ovlašćenjima može preduzeti mere zaštite.

Član 21. Atlas Servis ne odgovara za štetu na vozilu koja nastane prilikom prevoza, a koja je nastala krivicom trećeg lica ili krivicom Korisnika usluge.

Član 22. Atlas Servis ne odgovara za pokretne stvari koje se u momentu pružanja usluge pomoći na putu zateknu u vozilu koje je predmet usluge pomoći na putu.

Član 23. Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 62/2014), potrošač, odnosno Korisnik usluge ima pravo da odustane od Ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija (tj. da odustane od kupovine), u roku od 14 dana od trenutka zaključenja Ugovora, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja Ugovora. Potrošač, odnosno Korisnik usluge ostvaruje pravo na odustanak od Ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom koju daje na obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koji je javno dostupan na zvaničnoj internet stranici Atlas Servisa (www.atlas-servis.com). Atlas Servis će prijem obrasca o odustanku potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu, Atlas Servis će priložiti i uputstvo o načinu vraćanja Ugovora. Troškovi vraćanja Ugovora padaju na teret kupca, odnosno Korisnika usluge.

Član 24. U slučaju spora Korisnik usluge prihvata obavezu pokušaja mirnog rešenja spora u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana nastanka spora. Korisnik usluge je tada dužan da spor prijavi Call Centru Atlas Servisa.

Član 25. Ukoliko se spor ne reši na način iz čl.24, za sporove između Atlas Servisa i Korisnika usluge pravnih lica i preduzetnika ugovara se nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu, dok je za sve sporove između Atlas Servisa i Korisnika usluge fizičkih lica nadležan stvarno nadležni sud, u skladu sa zakonom.