Korisnik usluga portala autojovanovic.co.rs pročitao je i u svemu je saglasan sa sledećim:

Pravila i uslovi korišćenja portala autojovanovic.co.rs

1. Pružalac usluga

Internet portal autojovanovic.co.rs u vlasništvu SUTKR Auto Jovanović sa sedištem u Zaječaru, Hajduk Veljkova 121, sa matičnim brojem 55556091, PIB 101327284 je klasifikovani internet oglasnik – pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije “Sl. glasnik RS”, br. 41/2009), u daljem tekstu autojovanovic.co.rs, koji korisnicima usluga u Republici Srbiji pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu.

2. Besplatne usluge

Autojovanovic.co.rs pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja komercijalnih poruka – oglasa kao u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

3. Plaćene usluge

Autojovanovic.co.rs pruža plaćene usluge a) promocije besplatno postavljenih komercijalnih poruka – oglasa a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti i b) usluge reklamiranja putem banera. Autojovanovic.co.rs zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga u skladu sa svojom poslovnom politikom.

4. Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

Za korišćenje usluga autojovanovic.co.rs neophodna je registracija koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem autojovanovic.co.rs tako što korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku, a zatim klikne na link potvrde u registracionom e-mailu koji je dobio od autojovanovic.co.rs.

Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.

Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije prodaje ili kupovine, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane autojovanovic.co.rs. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke – oglasa – predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na Internet stranicama autojovanovic.co.rs, kao i po mogućstvu na Facebook stranici autojovanovic.co.rs, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

5. Zabranjeno oglašavanje

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 • Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
 • Zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, Internet naloga, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.
 • Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Zabranjeno je oglašavanje preprodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
 • Zabranjeno je oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Zabranjeno je oglašavanje sredstava za lečenje.
 • Zabranjeno je oglašavanje anaboličkih stereoida i sredstava za potenciju.
 • Zabranjeno je oglašavanje sprejeva za samoodbranu i paralisanje.

6. Trgovina između korisnika

Autojovanovic.co.rs ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga autojovanovic.co.rs je na sopstveni rizik i autojovanovic.co.rs, niti njegov vlasnik Mile Jovanović, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

7. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na autojovanovic.co.rs

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na autojovanovic.co.rs. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke – oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Vlasnik će prekršioca goniti sudski.

Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svoje komercijalne poruke. Korisnik usluga pristaje na umetanje vodenog žiga od strane autojovanovic.co.rs u svaku od slika koju čini njegova komercijlana poruka kao i na obradu dimenzija slika radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na autojovanovic.co.rs.

8. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje i obrada podataka od strane autojovanovic.co.rs se obavlja u skladu sa sledećim:

 •  Autojovanovic.co.rs od svojih registrovanih korisnika usluga prikuplja lične podatke odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica.
 • Svrha, odnosno obaveza prikupljanja ličnih podataka radi identifikacije uređena je Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 45. Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u korišćenju kao i interna obrada podataka u cilju generisanja demografskih izveštaja.
 • Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka autojovanovic.co.rs i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog rada na autojovanovic.co.rs.
 • Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos sa firmom, odnosno SUTKR Auto Jovanović i Auto Jovanović Servis, lica sa kojima član stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka.
 • Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju ne može koristiti portal autojovanovic.co.rs. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge autojovanovic.co.rs kao što je pregled sajta i članaka.
 • Korisnik usluga koji je uneo svoje podatke prilikom registrovanja, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 31. dana u odnosu na dan poslednje aktivnosti. Takav korisnik više ne može koristiti usluge autojovanovic.co.rs.
 • Prilikom promene podataka, korisnik usluga koji je uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledeće posete svoje podatke ažurira.
 • U slučaju nedozvoljene obrade korisnici usluga imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.
 • Mile JOvanović ne odgovara za tačnost podataka koje su na autojovanovic.co.rs unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

9. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja autojovanovic.co.rs, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga autojovanovic.co.rs. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija autojovanovic.co.rs najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge autojovanovic.co.rs.

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti firme ili otežavanja rada portala autojovanovic.co.rs.

10. Isključenje odgovornosti

Autojovanovic.co.rs isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, autojovanovic.co.rs nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći forum autojovanovic.co.rs.

11. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i neemitovanja komercijalnih poruka

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da autojovanovic.co.rs nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima firma ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja komercijalnih poruka. autojovanovic.co.rs zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje komercijalne poruke, i u tom slučaju ne odgovaraju za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

12. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom autojovanovic.co.rs korisnici se upućuju na kontakt formu (Predlog, Problem, Ocena) u donjem desnom uglu svake stranice portala. Odgovor administratora ili korisničkog tima autojovanovic.co.rs ne mora da odražava stanovište firme Auto Jovanović pa u skladu sa tim korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima autojovanovic.co.rs sa korisnikom usluga bez pisane dozvole firme ili njegovog ovlašćenog lica.

13. Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je autojovanovic.co.rs obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika su enkriptovani 128-bitnom AES enkripcijom što je jedan od najjačih, u svetu primenjenih, metoda za zaštitu podataka.

14. Brze pošte

Autojovanovic.co.rs ne odgovara za bilo kakvu štetu prilikom transporta do kupca. Svaki predmet biće pažljivo upakovan i više puta proveren. Lomljive pošiljke će biti naglašene prilikom slanja preuzimaocu.

15. Brze pošte i neodgovarajući artikli

Zbog specifičnosti posla, raznih kataloga, originalnih brojeva i konsultacija sa ovlašćenim servisima, greške u nalaženju delova su moguće i ne tako retke. Stoga se tim autojovanovic.co.rs trudi da svim kupcima ukaže na sve propuste, šifra se ispisuje čitko i proveri više puta pre naručivanja dela. Slika je i više nego poželjna radi što tačnijeg utvrdjivanja potrebnog artikla. Ako se greška desi, odgovarajući deo ne odgovara ili nije ispravan, tim autojovanović.co.rs će se potruditi da tu nastalu grešku reši u što kraćem roku u dogovoru sa kupcem. Kupac će biti obavešten o daljem toku spornog artikla i biće upoznat sa mogućnostima o rešenju problema.